GHS Scholarhsip Sponsor List 2023-2024

Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mr. Kunal Jhunjhunwala 1
2 Mrs. Urvashi Jhunjhunwala 2
3 Mrs. Rita Jhunjhunwala 3
4 Mr. Shriratan Jhunjhunwala 4
5 Mrs. Gomtidevi Jhunjhunwala 5
6 Mr. Ramavtar Jhunjhunwala 6
7 Mr. Hariram Jhunjhunwala 7
8 Mr. Kesarchand Somani 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Best All Rounder Boy / Girl Std
1 Mr. Jagannath Kalantri 1
2 Mr. Ramesh Vaishya 2, 3, 4
3 Mr. Roshanlal Jain 5,6,7
4 Mr. Rajesh Jain 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mr. Shankarlal Lakhwani 1
2 Mrs. Veena Lakhwani 2
3 Mrs. Gayatridevi Somani 3,4,5,6,7
4 Mrs. Madhu Goyal 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mrs. Vindur Vasandani 1
2 Mrs. Rukminidevi Kalani 2,3
3 Mr. Shrikar Pagare 4
4 Mrs. Vijaya Mahajan 5
5 Mrs. Pramila Patil 6
6 Mr. Bhausaheb Jagtap 7
7 Mrs. Kamlabai Mantri 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mrs. Rukminidevi Kalani 5,6,7
2 Mr. Kamal Jhunjhunwala 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mr. Bhisham Tharwani 1
2 Mrs. Satyabhama Godse 2
3 Mr. Gyanchand Tharwani 3
4 Mr. Jagannath Kalantri 4,5,6
5 Mr. S.P. Panicker 7
6 Mst. Gautam Shastri 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mrs. Madhavi Gupta 3,4,5,6,7
2 Mr. Ramcharan Kavra 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mr. Baliram Mahajan 6
2 Mrs. Premlata Raut 7
3 Mr. Harish Alamchandani 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mrs. Sushila Chari 5,6,7
2 Mrs. Kiran Kapoor 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mrs. Sushila Chari 5,6,7
2 Mrs. Janaki Bhutani 8,9,10
     
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mrs. Maya Jain 10
Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mrs. Jyoti Sawlani 5,6,7
2 Mrs. Janki Pitumal Sukhwani 6,7,8,9

Little Kingdom

Sr.No Scholarship for Gen Profiency Std
1 Mrs. Sumitra Gupta Nursery
2 Mrs. Sara George Jr. Kg
3 Mrs. S.Shaikh Sr. Kg
Sr.No Scholarship for Best All Rounder Boy/Girl Std
1 Miss. Aarna Jhunjhunwala Nursery
2 Mrs. Kamaraju Jr. Kg & Sr. Kg