Mrs. Shaila Thomas
Mrs. Shaila Thomas

Principal

Mrs. Pratima Ratnakar Rout
Mrs. Pratima Ratnakar Rout

Headmistress

Mrs. Sarika Kashinath Khandbahale
Mrs. Sarika Kashinath Khandbahale
M.A., .M.Ed

Vice- Principal

Miss. Jayashri Tulshiram Bhusare
Miss. Jayashri Tulshiram Bhusare
M.A., M.P.Ed.

Sport Teacher

Miss. Kavita Arokianathan
Miss. Kavita Arokianathan
M.A., B.Ed

Educator

Mrs. Simran Tarun Sukhwani
Mrs. Simran Tarun Sukhwani
M.Com, D.Ed , B.Ed

Educator

Mrs. Sarala D. Shekatkar
Mrs. Sarala D. Shekatkar
M.A, .B.Ed

Educator

Mrs. Kavita Shrikant Patil
Mrs. Kavita Shrikant Patil
M.A. B.Ed

Educator

Miss. Pallavi Pandit Bagul
Miss. Pallavi Pandit Bagul
B.Sc.B.Ed

Educator

Mrs. Yogita Satish Patil
Mrs. Yogita Satish Patil
B.Sc.B.Ed

Educator

Mrs. Vaishali Sandeep Dhongade
Mrs. Vaishali Sandeep Dhongade
D.Ed

Educator

Mrs. Neha Kunal Deshpande
Mrs. Neha Kunal Deshpande
B.Com, D. Ed

Educator

Mrs. Harshika Vishal Daryani
Mrs. Harshika Vishal Daryani
MCM

Computer Teacher

Mrs. Lakhvinder Panesar
Mrs. Lakhvinder Panesar
B.Sc ,B.Ed

Educator

Mrs. Vimal Indrajit Nagar
Mrs. Vimal Indrajit Nagar
B.A. B.Ed

Educator

Mrs. Kavita Rajesh Chaudhari
Mrs. Kavita Rajesh Chaudhari
A.T.D , G.D. Arts

Art Teacher

Mrs. Kawaljeet G Ossan
Mrs. Kawaljeet G Ossan
H.S.C. DMLT, ECCE

Educator

Mrs. Beena Shamin Nair
Mrs. Beena Shamin Nair
B.Com, Montesary Course

Supervisor of Pre-Primary

Mrs. Sunita Rupesh Dhivar
Mrs. Sunita Rupesh Dhivar
B.A,B.Ed, Montesary Course

Educator

Mrs. Veena Johare
M.A. Psychology

Educator

Mr. Ramesh Shankar Bhalerao
Mr. Ramesh Shankar Bhalerao
M.Com

Manager

Mr. Dhananjay M. Borse
Mr. Dhananjay M. Borse
BCA

Asst. Manager

Mr. Thomas George
Mr. Thomas George
B.A

PR & Accountant

Mr.Yogesh M Bhalerao
Mr.Yogesh M Bhalerao
B.A, GNIIT (Soft Eng)

Sr. Administrative Staff

Mr. Peeyush Gupta
Mr. Peeyush Gupta
B.com MBA

Asst. Manager

Mr. Akshay Shivaji Bule
Mr. Akshay Shivaji Bule
M.Com

Fees Coordinator